ค้นพบ Operation Bim

คณะนักวิจัย Operation BIM จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัยสหวิชาการจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้ค้นพบสูตรอาหาร BIM ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของพืชและผลไม้ไทย 5 ชนิดที่ออกฤทธิ์เสริมซึ่งกันและกันในการลด พายุไซโตไคนส์ (cytokine storm) อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ (respiratory virus หรือ airborne virus) เช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัสไข้หวัดนก ไวรัสซาร์ส และไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นต้น การติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจจะกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวหลั่งไซโตไค น์(เป็นสารที่หลั่งออกมาจากเม็ดเลือดขาวในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ ร่างกาย) คือ อินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า (Interleukin-1beta หรือ IL-1 )เพื่อสื่อสารกับเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆรวมทั้งเซลล์ภูมิคุ้มกันให้หลั่งสาร คัดหลั่งไซโตไคนส์หลากหลายชนิด โดยเฉพาะจะมีการหลั่งอินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า และ ทูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์ อัลฟ่า (Tumor necrosis factor alpha หรือ TNF- ) และสารภูมิคุ้มกันออกมาอย่างมากมายเพื่อกำจัดไวรัส เรียกว่าเกิดพายุไซโตไคนส์ (cytokine storm) อย่างไรก็ตามการเกิดปรากฏการณ์อย่างไร้การควบคุมนี้ จะทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อทางเดินหายใจ และถ้าเกิดที่ปอด สารคัดหลั่งน้ำและเซลล์ภูมิคุ้มกันจะสะสมในปอดอย่างมากจนสามารถเกิดการอุด ตันภายในปอด (ปอดบวม) และทางเดินหายใจจนเสียชีวิตได้

 

การค้นพบครั้งนี้ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการยืนยัน โดยการใช้เชื้อ H1N1 ที่ทำให้หมดฤทธิ์แล้ว มาทำการกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์สร้างและหลั่งไซโตไคนส์ แล้ววัดระดับไซโตไคนส์สำคัญที่สุดสองชนิด ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพายุไซโตไคนส์ คือ อินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า และ ทูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์อัลฟ่า ผลจากห้องปฏิบัติการพบว่า สูตรอาหาร BIM สามารถลดระดับสารที่ทำให้เกิดไซโตไคนส์ทั้งสองชนิดลงได้อย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ความรุนแรงของอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบริเวณทางเดิน หายใจลดลง ในขณะเดียวกัน สูตรอาหาร BIM นี้ยังสนับสนุนให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน (T-cell) สร้างไซโตไคน์ที่เป็นคุณต่อร่างกาย คือ อินเตอร์ลิวคิน-2 (IL-2) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายอยู่ในภาวะพร้อมที่จะกำจัดไวรัส นอกจากนี้ อินเตอร์ลิวคิน-2 ยังกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจำนวน และ การปรับสภาพของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ทำให้มีการส่งสัญญาณระหว่างเม็ดเลือดขาวต่อ ๆ กันไป และช่วยให้สร้างสารภูมิคุ้มกัน (antibody) ที่เจาะจงเพื่อไปรวมตัวกับไวรัสนั้น ๆ แล้วจึงถูกกำจัดโดยเม็ดเลือดขาวต่อไป การค้นพบในครั้งนี้ เป็นการเปิดมิติใหม่ของการเผชิญกับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสทางเดิน หายใจ คณะผู้วิจัยเชื่อว่าสูตรอาหาร BIM นี้จะสามารถลดวิกฤตการณ์การเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสทุกชนิดในกลุ่มนี้ รวมทั้งชนิดที่จะเกิดขึ้นใหม่ จากการผสมข้ามสายพันธุ์ในอนาคตด้วยกระบวนการเดียวกันคือ การลดพายุไซโตไคนส์ (นั่นคือลดการสร้างและหลั่งไซโตไคนส์ สำคัญที่เป็นอันตรายต่อชีวิต) บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดสิทธิบัตร ?สูตรอาหาร BIM? แล้วทั้งในประเทศและสากล
news010912 6a
news010912 7

Visitors: 81,810